Ansökan om tillgång till prover och data

 

Prover och analysdata kan tillgängliggöras för barncancerforskning, efter en formell ansökan till Barntumörbanken 

Ansökningsprocessen inkluderar bedömning av Barntumörbankens (BTB) vetenskapliga prioriteringskommitté samt en mediko-legal hantering. BTBs vetenskapliga prioriteringskommitté bedömer ansökningar för forskningsändamål med avseende på sin vetenskapliga kvalitet. För att ansöka till BTB behövs en godkänd etikansökan för det forskningsprojekt där prover och data ska användas, med samtliga involverade forskningshuvudmän angivna. Tillgång till prover och data medges endast om det anses vara till gagn för barn med cancer. 

För ansökningar om tillgång till BTBs prover ger Stockholms Medicinska Biobank (SMB), som ansvarig biobank, det slutgiltiga beslutet. För ansökningar om tillgång till molekylärgenetisk- eller persondata utförs menprövning och det formella beslutet tas sedan via Karolinska Universitetssjukhuset, som är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig för BTBs data. Karolinska Universitetssjukhuset är också primär forskningshuvudman för GMS Barncancer (solida tumörer) där BTB ansvarar för lagring och kontrollerad tillgång av gemensamma studiedata. 

 

Service till kliniska studier 

BTB utför även service till kliniska studier inom barncancerområdet, såsom provhantering/ -förvaring, extraktion av nukleinsyror och transport. Vi välkomnar också andra tillämpliga samarbeten där vår infrastruktur kan nyttjas, inklusive genomiskt analysarbete. BTBs prover och analysdata kan även tillgängliggöras till behandlande läkare, om det är av betydelse för patientens vård och behandling. Detta sker efter prövning och formell hänvisning till kliniskt signifikant ändamål, men via en förenklad process jämfört med om material eller analysdata ska tillgängliggöras för forskning. Det är alltid behandlande och ansvarig läkare som beslutar hur materialet eller informationen används, och eventuellt valideras, inom vårdförloppet av aktuell patient. Delning av forskningsdata till vården möjliggörs genom att patienter/forskningspersoner samtycker till detta via sitt deltagande i BTB.

 

Ansökningsprocess

För stöd vid ansökan om etikprövning, v.g se denna guide som är framtagen av Karolinska Institutet, för att komplettera informationen i Etikprövningsmyndighetens ansökningsportal Ethix. 

Under fliken blanketter samt på Biobank Sveriges dokumentsida hittar du aktuella dokument och blanketter inför ansökan till BTB. Se gärna denna blankettväljare som Biobank Sverige utformat.

Kontakta oss gärna vid intresse av tillgång till Barntumörbankens prover och/eller data, eller om du har frågor angående service eller samarbete: e-mail johanna.sandgren@ki.se alternativt vår funktionsbrevlåda barntumorbanken-onkpat@ki.se

Nedan visas en schematisk illustration av ansökningsprocessen till BTB. Detta flöde gäller även sekundäranvändning av GMS Barncancer-data (solida tumörfall). 

                                  

Steg 1

Informationsmöte / uppstartsmöte med BTB

  • Är projektet övergripande i linje med BTBs styrdokument och etiktillstånd (barncancerforskning och relevanta metoder och ändamål)?
  • Finns eftersökta prov/data-typer i BTB?
  • Finns relevant etiktillstånd och resurser för tänkt projekt?
Steg 1

Steg 2

Ansökan med bilagor till BTB

BTB ansökningsblankett, godkänd etikansökan inklusive forskningspersonsinformationer, EPN/EPM-beslut, projektplan, CV för ansvarig forskare

Steg 2

Steg 3

BTB bereder ärendet när inkommet underlag är komplett

  • Kontroll av material- och/eller datatillgång (om tillräcklig i enlighet med ansökan)
  • Vetenskaplig granskning i Barntumörbankens vetenskapliga prioriteringskommitté
Steg 3

Steg 4

Ansökningar med godkänd vetenskaplig kvalitet bereds vidare

Forskare inlämnar biobanksansökan till SMB, som diarieför den (om ej redan insänd)

  • Rekommendation från BTB till SMB gällande tillgång av eftersökta biobanksprov

Menprövning utförs gällande begärda data (prov, forskningspersons-uppgifter eller genomiska/molekylärgenetiska analysdata):

  • Karolinska Universitetssjukhusets (K) databegäransblankett fylls i och BTB genomför och dokumenterar menprövningen efter Ks riktlinjer, databegäran diareförs vid K
  • BTB ger menprövningsbeslut (BTBs chef signerar) och rekommendation till Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK/K) om datautlämnande
Steg 4

Steg 5

Biobanksbeslut från SMB

Biobanksbeslut från SMB (Biobanksansvarig signerar L1) om tillgång till BTBs prover inklusive utlåtande med villkor från BTB (BTBs provsamlingsansvarig signerar L1a).

Steg 5

Steg 6

Beslut om utlämnade av data från K

Beslut om utlämnade av data från K (MDKs funktionsområdeschef signerar) till sökande, inklusive utlåtande med villkor från BTB samt vidhängande DTA (BTBs chef signerar). Om beslutet utfaller positivt är därmed projektets forskningshuvudman ansvarig för utlämnade data och dess hantering. Dock ska villkorad användning efterlevas.

Steg 6

Steg 7

Uppföljning

Forskare återrapporterar till BTB om projektets progress/publikationer. Data genererat inom forskningsprojektet kan deponeras vid BTB om legalt möjligt

Steg 7