Information till vårdpersonal

Barntumörbanken (BTB) tar emot prover från barncancerpatienter med en misstänkt solid tumör, samt vissa kontrollprover från icke tumörpatienter.  Alla biobanksprov i BTB omhändertas, förvaras och nyttjas så att kraven på spårbarhet, säkerhet och behörighet tillgodoses enligt gällande biobankslag. En standardiserad kvalitetssäkring utförs för varje registrerat prov.

När en patient efter informerat samtycke godkänt att lämnat prov till BTB, ska signerat originalsamtycke tas om hand av forskningskoordinator/ kontaktsjuksköterska på barnonkologen. Samtycket ska noteras i patologremissen samt dokumenteras i form av standardfras forskningssamtycke i patientjournalen. Föräldrarna erhåller varsin kopia av undertecknad samtyckesblankett. En kopia av samtycket  förvaras i en märkt pärm på den barnonkologiska avdelningen. Signerad originalblankett ska följa med provsändningen till BTB. Här hittar du forskningspersonsinformation och samtycken.

Provtyper som ingår i provsamlingen: 

  • Tumörmaterial (CNS-tumörer samt extrakraniella solida tumörer)
  • Blod från patient och föräldrar till barn med tumör  
  • Saliv (enbart när blodprovstagning ej är möjlig)
  • Cerebrospinalvätska (CSF) 
  • Benmärgsbiopsi
  • Hudbiopsi
  • Obduktionsvävnad enlig ovan från barn som avlidit på grund av sin sjukdom
  • Kontrollprover från hjärnoperation av barn med CNS- trauma 
  • Kontrollprover från barn som undergår CNS-epilepsikirurgi
  • Kontrollprover från hjärnoperation av barn med CNS-blödning

För mer detaljer och instruktioner kring provinsamling, provsändning och nödvändig medföljande  dokumentation, se utsända standard operating procedures (SOP:ar) till respektive sjukhus. För frågor kring BTBs provsamling, BTBs SOP:ar, remisser, forskningspersonsinformationer och samtyckesblanketter mm. kontakta labsamordnare Elisa Basmaci, forskningsinfrastruktur-specialist Gabriela Prochazka, eller enhetschef Johanna Sandgren på kontaktuppgifterna nedan:

Elisa Basmaci, telefonnummer: 073- 6251499, email: elisa.basmaci@ki.se

Gabriela Prochazka, telefonnummer: 073-5950976, email: gabriela.prochazka@ki.se

Johanna Sandgren, email: johanna.sandgren@ki.se


Leverera prov till BTB: Mån – Fre kl. 08.00 – 16.30

Prov med post, leveransadress:
Barntumörbanken
BioClinicum J5:30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Visionsgatan 4
171 64 Solna

Prov med bud, besöksadress:
Barntumörbanken
BioClinicum J5:30
Akademiska stråket 1
171 64 Solna