Den nya biobankslagen 2023:38 trädde i kraft 1a juli 2023

Denna lag reglerar hur humanbiologiskt material för vissa ändamål, med respekt för den enskilda människans integritet, får samlas in, bevaras i en biobank och användas. Genom den nya lagen upphävs den tidigare lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m (2002:297). Få mer information hos Sveriges Riksdag och Biobank Sverige